เรื่อง รายละเอียด
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 pdf icon
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 pdf icon
ประกาศสภาเทศบาล เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2563 และสมัยประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี 2564 pdf icon
 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563  pdf icon
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองสอ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565  pdf icon
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองสอ เรื่องเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564  pdf icon
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสอ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564  pdf icon
 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสอ ครั้งแรก  pdf icon
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองสอ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564  pdf icon
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองสอ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564  pdf icon