ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหมู่ที่ 4 บ้านโนนตูม ตำบลลำคลอง - หมู่ที่ 11 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลลำคลอง pdf icon
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหมู่ที่ 4 บ้านม่วงเฒ่า - หมู่ที่ 9 บ้านโนนสะอาด ตำบลลำปาว pdf icon
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านหนองสอกลาง pdf icon
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563  pdf icon
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  pdf icon
20 ส.ค. 64 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  pdf icon
16 พ.ย. 65 หนังสือประชาสัมพันธ์ยื่นเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 (กส.ถ.58-0010) บ้านหนองสอใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลลำปาว  pdf icon
 3 ธ.ค. 65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 (กส.ถ.58-0010) บ้านหนองสอใต้ หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก  pdf icon
 29 ต.ค.64 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  pdf icon
 30 พ.ย. 64 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  pdf icon
 5 ม.ค. 65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2564  pdf icon