ประกาศเทศบาล

เรื่อง รายละเอียด
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2563 pdf icon
 รายงานการควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองสอ ประจำปี 2562  pdf icon
 นโบายบริหารงานบุคคล 2561-2563  pdf icon
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสรา้งคุณธรรม และสรา้งความโปร่งใสในการบริหาราชการ ประจำปี 2564  pdf icon
 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2564  pdf icon
 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  pdf icon
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  pdf icon
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสปีงบประมาณ 2564  pdf icon
สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชิบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองสอ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)  pdf icon
 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  pdf icon
 สถิติการให้บริการน้ำอุปโภคและบริโภค 1 เมษายน 2564 (รอบ 6 เดือน)   pdf icon
 ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   pdf icon
 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2563  pdf icon
 ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563  pdf icon
 ประกาศเรื่องการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019  pdf icon
 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นแบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019  pdf icon