ประกาศเทศบาล

เรื่อง รายละเอียด
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2563 pdf icon
 รายงานการควบคุมภายในเทศบาลตำบลหนองสอ ประจำปี 2562  pdf icon
 นโบายบริหารงานบุคคล 2561-2563  pdf icon
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสรา้งคุณธรรม และสรา้งความโปร่งใสในการบริหาราชการ ประจำปี 2564  pdf icon
 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2564  pdf icon
 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  pdf icon
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล  pdf icon
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสปีงบประมาณ 2564  pdf icon
สถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชิบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองสอ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)  pdf icon
 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  pdf icon
 สถิติการให้บริการน้ำอุปโภคและบริโภค 1 เมษายน 2564 (รอบ 6 เดือน)   pdf icon
 ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   pdf icon
 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2563  pdf icon
 ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563  pdf icon
 ประกาศเรื่องการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019  pdf icon
 ประกาศรายชื่อผู้ยื่นแบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีเกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา-2019  pdf icon
 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลหนองสอ  pdf icon

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 pdf icon
 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 pdf icon 
สถิติการให้บริการน้ำอุปโภคและบริโภค (1 เมษายน 2565)  pdf icon
 รายงานแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564  pdf icon
ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565  pdf icon
 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564  pdf icon
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564  pdf icon
ประกาศ มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต pdf icon
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่  pdf icon
ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  pdf icon