16766
 

นายกังวาน แสนอุดม

ปลัดเทศบาล

โทรศัพท์ 081-9643462

43a20k

นายวัชระ ทาปลัด

รองปลัดเทศบาล

 

 

ปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสอ (www.nongsor.go.th)