รูปทำทำเนียบ 210108 8      
     

นางสาวณัฐธยาน์ ญาณกาย

นักจัดการงานทั่วไป

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองประปา

     
      รูปทำทำเนียบ 210108 39      
       

นายวิศรุต ภูล้นแก้ว

เจ้าพนักงานประปา

     
  รูปทำทำเนียบ 210108 44   รูปทำทำเนียบ 210108 36   811  
 

นายชัชชม  ศิริรักษ์

พนักงานสูบน้ำ

 

นายบัญชา คานดง

คนงานทั่วไป

 

นายวิษณุ คำโสภา

คนงานทั่วไป

 
  1212021 210112 86   1212021 210112 36   1212021 210112 14  
 

นายสมนึก วิชัย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายยุทธนา ญาณแผ้ว

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายวรุฒ คนขยัน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
  1212021 210112 16   1212021 210112 81   1412021 210203 0 0  
 

นายพัฒนา คำโสภา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายสมพงษ์ อิ่มภักดิ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายสุตรี จำปาศรี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
      1212021 210112 17      
     

นายวรายุทธ สารปรัง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

     


 

กองประปา สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสอ (www.nongsor.go.th)