รูปทำทำเนียบ 210108 14

 นางศุภกานต์ ฝนทั่ง

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

รูปทำทำเนียบ 210108 13 nwuxy4amkpDXJVfmaGz o

นางสาววิภาพร ภูโน

นักพัฒนาชุมชน

นางธัญญนุช แสงจูรีย์

นักพัฒนาชุมชน

รูปทำทำเนียบ 210108 9 รูปทำทำเนียบ 210108 3 nwuxy4amkpDXJVfmaGz o

 นางสาวนุชนาถ วรชิน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางจิรนันท์ จันทร์บุตร

คนงานทั่วไป

นางสาวสุรีรัตน์ สิมมารับ

 พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

กองสวัสดิการสังคม สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสอ (www.nongsor.go.th)