รูปทำทำเนียบ 210108 0

 นางสาวชญาณ์นันท์ อาษาไชย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

รูปทำทำเนียบ 210108 12

 นางชนกนันท์ ไผ่แผ้ว

นักวิชาการศึกษา

รูปทำทำเนียบ 210108 19 1412021 210203 1 nwuxy4amkpDXJVfmaGz o

นางหนูสวย ภูจอมผา

ครู 

นางสาวนงลักษณ์ โพธิ์ปาน

ครู 

นางสาวพรรณี คำสงค์

ครู 

รูปทำทำเนียบ 210108 15 รูปทำทำเนียบ 210108 32 รูปทำทำเนียบ 210108 40

 นางสาวสกุลรัตน์ ทุยทรัพย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศุรัชฎา ณ กาฬสินธุ์

ผู้ดูแลเด็ก

นางลัดดา ฤทธิ์รุ่ง

ผู้ดูแลเด็ก

รูปทำทำเนียบ 210108 41 nwuxy4amkpDXJVfmaGz o 1212021 210112 80

นางนันทะพร มองเพชร

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุธีมนต์ บุญมา

ผู้ดูแลเด็ก

นางพัฒนาพร อัศวะภูมิ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

nwuxy4amkpDXJVfmaGz o 152802 152801

นางยุภา ถิ่นสะอาดไกรเลิศ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวบังอร โยกมา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางกนกกาญจน์ คานดง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

43a20k 1212021 210112 79 1212021 210112 82

นายครรชิต ถิ่นสะอาดไกรเลิศ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมหมาย โพธิ์เปี้ยศรี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายภูษิต จุฑาศักดิ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

  1212021 210112 0  
 

นางนาวี โพธิ์ปาน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสอ (www.nongsor.go.th)