รูปทำทำเนียบ 210108 17

 นายกายสิทธิ์ ศรีแก้วทุม

ผู้อำนวยการกองช่าง

รูปทำทำเนียบ 210108 1

 นางสมลักษณ์ ยี่ทอง

นักบริหารงานช่าง (ฝ่ายบริหารงานช่าง)

รูปทำทำเนียบ 210108 6 รูปทำทำเนียบ 210108 37 43a20k

 นางสาววิชญา พันธ์บุญมี

เจ้าพนักงานธุรการ

 นางสาวขวัญพร ปรีดี

นักจัดการงานทั่วไป

นายณรงค์ จงไกรจักร

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 

1212021 210112 4 รูปทำทำเนียบ 210108 5 รูปทำทำเนียบ 210108 31

 นางสาวเนาวรัตน์ วงศ์อนุ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเนติภัทร อิ่มฤทธิ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 นางสาวนวรัตน์ คำโสภา

คนงานทั่วไป

1212021 210112 52 1212021 210112 12 1412021 210114 0

นายฉกาจ ภูปรางค์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายยิ่งยง อิ่มเรือง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวิเนตร ดีสวน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

1212021 210112 8 1212021 210112 57 1212021 210112 31

นายอธิวัฒน์ สะตะ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายปรีชา บุญเรืองลือ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายชัชวาล ไชยภู

พนักงานจ้างเหมาบริการ

1412021 210114 1
 

นายบอลชัย ถนอมสอางค์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสอ (www.nongsor.go.th)