รูปทำทำเนียบ 210111 5      
     

นางสาวนภัสสร ศรีไธสง

ผู้อำนวยการกองคลัง

     
  43a20k   รูปทำทำเนียบ 210108 28   รูปทำทำเนียบ 210108 43  
 

นายครรชิต วิเชียรเขต

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นายสิทธิศักดิ์ เทือกกอง

เจ้าพนักงานพัสดุ

 

นางณิรดา เศรษฐ์ภัทร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 
nwuxy4amkpDXJVfmaGz o   รูปทำทำเนียบ 210108 18   1412021 210114 10   1212021 210112 6

นางสาวธนภรณ์ ฤทธิ์เรือง

เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางวรารัตน์ พลพาณิช

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

นางสาวอารยา อิ่มประเสริฐ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 นายประสาท แสนแก้ว

พนักงานจ้างเหมาบริการ

1412021 210114 27   1412021 210114 29   1412021 210114 17   1412021 210114 13

นางสาวลดาวรรณ์ บุญมา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นางอนุธิดา จันโท

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นางภิญญาพัชญ์ อิ่มฤทธิ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นางสาวพิสมัย ถนอมสมบูรณ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

    1412021 210114 14   nwuxy4amkpDXJVfmaGz o    
   

นางสาวมณีรัตน์ วันยะโส

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นางสาววิภาดา ภูดินดง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

   

กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสอ (www.nongsor.go.th)