e0b89ee0b899e0b8b1e0b881e0b887e0b8b2e0b899 2

นางสาวสายสงวน ดอนสมจิตร

หัวหน้าสำนักปลัด 

nwuxy4amkpDXJVfmaGz o 43a20k รูปทำทำเนียบ 210108 4 1412021 210203 0 รูปทำทำเนียบ 210108 2

 (-ว่าง-)

นักทรัพยากรบุคคล

 ว่าที่ร้อยตรีขวัญฟ้า ภูอาลัย

นิติกร

 นายธรรมรักษ์ สุดถนอม

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายเนติรัฐการ สิงหวิชัย

 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาววราภรณ์ สมเรือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

e0b89ee0b899e0b8b1e0b881e0b887e0b8b2e0b899 3 nwuxy4amkpDXJVfmaGz o nwuxy4amkpDXJVfmaGz o รูปทำทำเนียบ 210108 30 รูปทำทำเนียบ 210111 4

 นายกระแสจิตร อิ่มถวิล

นักจัดการงานทั่วไป

นางมนพร นันทเพ็ชร

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอาภรณ์ เสนากิจ

เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร

นายภัทรพงศ์ เขตเจริญ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวเอื้องฟ้า ปราณีสวรรค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

รูปทำทำเนียบ 210108 7 1212021 210112 25 nwuxy4amkpDXJVfmaGz o รูปทำทำเนียบ 210108 34 1212021 210112 2

นายพยุงศักดิ์ อิ่มเสถียร

พนักงานวิทยุ

 นายบุดดา บุญมา

ภารโรง

นางกานต์ธีรา ราชสุนทร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นายวงศกร สารปรัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

นางปัณฑิตา อิ่มรักษา

นักการ 

1212021 210112 47   1212021 210112 73 รูปทำทำเนียบ 210108 38 รูปทำทำเนียบ 210111 3   1212021 210112 87

นายจิตสยาม อิ่มเสถียร

ยาม

 

นายประจวบ สารปรัง

คนงานทั่วไป

นายเลียมชัย สารปรัง

คนงานทั่วไป

นางสาวอุไลวรรณ กัลยาสน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นางสาวอลิษา คำโสภา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

1212021 210112 76   1212021 210112 84 1212021 210112 68 1212021 210112 85   1212021 210112 70

นายสินทร อิ่มเจริญ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายภานุวัฒน์ บุญเรืองลือ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสุวัฒน์ จันโท

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายคำพอง อัศวะภูมิ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายไพรมณี วิเศษวิสัย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

1212021 210112 83   1212021 210112 64 1212021 210112 72 1212021 210112 77   1212021 210112 71

นายประมวล สุวรรณกูฎ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายธีระพล ไชยภา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายกฤษณะ ยอดแสง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายศุภวรรณ อิ่มจำรอง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นายธนรัช เขตเจริญ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

             

 

 

สำนักปลัด สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสอ (www.nongsor.go.th)