002 Copy 6

นายสุวิลัย  อิ่มประสงค์

ประธานสภาเทศบาล

IMG 20210527 0002

นายคำพันธ์  อิ่มจำลอง

รองประธานสภาเทศบาล

IMG 20210527 0006 002 Copy 8 002 Copy 7 IMG 20210527 0008 002 Copy

 นายประยงค์  ไชยภา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสมัย  บุญมา

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1

นายสุรภพ  อิ่มสมบัติ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายณัฐพล  อุ่นสถิตย์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสาวหรรษา  ขลังวิชา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

002 002 Copy 5 002 Copy 9 002 Copy 10 002 Copy 4

นางนุกูล  ภูปรางค์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายวิเนตร  พันธุ์ประดับ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางสาวบุญเสริม  โคตรตาแสง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายคมกฤช  บุญมา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายวัชระ  อัศวะภูมิ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

 

สภาเทศบาลตำบลหนองสอ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสอ (www.nongsor.go.th)