1.จตุรพล                 นายจตุรพล  อุ่นสถิตย์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ

085-5369415

   
 

 2.นพรัตน์

นายนพรัตน์  คำโสภา

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ

098-5858179

 

 3.เทอดทูน

  นายเทอดทูน  บุญใหญ่

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ

086-2291142

 
 

 4.คำพัน

นายคำพัน  ภูจอมผา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ

086-2278561

 

 

นายเรณู สารปรัง เลขานุการนายก

นายเรณู  สารปรัง

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ

095-2514036