1.จตุรพล                 นายจตุรพล  อุ่นสถิตย์

นายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ

085-5369415

   
 

 2.นพรัตน์

นายนพรัตน์  คำโสภา

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ

098-5858179

 

 3.เทอดทูน

  นายเทอดทูน  บุญใหญ่

รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ

086-2291142

 
 

                     นายอนันต์ พิมพะสาลี

นายอนันต์   พิมพะสาลี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ

 

 

นายเรณู สารปรัง เลขานุการนายก

นายเรณู  สารปรัง

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ

095-2514036