วันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2564 นายจตุรพล อุ่นสถิตย์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ นำผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาในเขตเทศบาลตำบลหนองสอ ดำเนินการจัด "กิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564" โดยทำความสะอาดตัดหญ้า ต้นไม้ กิ่งไม้ บริเวณริมถนน 2 ฝั่ง ภายในหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองสอ 

 13 1  13 2 13 3  13 4 
 13 5  13 6  13 7  13 8