ตรวจประเมิน อปท 0. ดีเด่น ด้านการป้องกัน 2564 ๒๑ ตรวจประเมิน อปท. ดีเด่น ด้านการป้องกัน 2564 ๒๑ ตรวจประเมิน อปท 1. ดีเด่น ด้านการป้องกัน 2564 ๒๑ ตรวจประเมิน อปท 4. ดีเด่น ด้านการป้องกัน 2564 ๒๑
ตรวจประเมิน อปท 5. ดีเด่น ด้านการป้องกัน 2564 ๒๑ ตรวจประเมิน อปท 7. ดีเด่น ด้านการป้องกัน 2564 ๒๑ ตรวจประเมิน อปท 9. ดีเด่น ด้านการป้องกัน 2564 ๒๑ ตรวจประเมิน อปท 6. ดีเด่น ด้านการป้องกัน 2564 ๒๑

 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลหนองสอ ได้ต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2564 หลังจากที่เทศบาลตำบลหนองสอได้รับรางวัลชนะเลิศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น ระดับจังหวัด