แถลงนโยบาย 1 แถลงนโยบาย 4 แถลงนโยบาย 3
แถลงนโยบาย 2 แถลงนโยบาย 5 แถลงนโยบาย 6

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสอ ได้นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสอ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองสอได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลหนองสอ โดยไม่มีการลงมติ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2564 มาตรา 48 ทศ