เรื่อง รายละเอียด
คู้มือสมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น pdf icon
คู่มือประเมินผลงานในระดับแท่ง pdf icon
 คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน  pdf icon
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  pdf icon
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  pdf icon