เรื่อง รายละเอียด
พระราชบัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 pdf icon
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 pdf icon
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 pdf icon
ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2544  pdf icon
 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  pdf icon
 ประกาศ ก.ท. เรื่องหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนระดับการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการปฏิบัติการอื่น สาหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.2545  pdf icon
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558  pdf icon
 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560  pdf icon
 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2561  pdf icon
 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2562  pdf icon
ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558  pdf icon
 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  pdf icon
 ประกาศ ก.ท. เรื่องหลักเกณฑ์การรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนระดับการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการปฏิบัติการอื่น สาหรับพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  pdf icon
 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  pdf icon