เรื่อง รายละเอียด
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561 - 2564 pdf icon
แผนอัตรากำลัง pdf icon
 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  pdf icon
 แผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  pdf icon
 แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร  pdf icon
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565  pdf icon
 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2563  pdf icon
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564-2566  pdf icon
 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  pdf icon
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  pdf icon
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)  pdf icon
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  pdf icon
 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  pdf icon
 ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)  pdf icon
 รายงานผลการนำแผนป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  pdf icon
 รายงานผลการนำแผนป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)  pdf icon
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565  pdf icon